תקנון האגודה הישראלית לטיפול באומנויות לחימה

1.     השם

          שם העמותה יהיה "האגודה הישראלית לטיפול באומנויות לחימה" (להלן "העמותה")

2.     מטרות העמותה

א.        לאגד את העוסקים בטיפול באומנויות לחימה

ב.        לקדם את מקצוע הטיפול באומנויות לחימה בארץ ישראל בתחומים הבאים:

     i.     כטיפול פרה רפואי מוכר באירגונים הרפואיים

    ii.     הרחבת המודעות הציבורית לטיפול זה

   iii.     הרחבת הידע והמקצועיות של החברים בארגון

   iv.     קיום סמינרים וימי עיון מקצועיים

    v.     קשירת קשרים מקצועיים ושיתופי פעולה עם ארגוני מטפלים מתחומים נוספים בארץ

   vi.     קשירת קשרים מקצועיים עם ארגונים מקבילים בעולם

  vii.     קידום מחקרים מדעיים בתחום הטיפול באומנויות לחימה

 viii.     גיוס כספים למען הגשמת המטרות הנ"ל

3.     מושב העמותה

כתובת העמותה תהיה כתובת יו"ר העמותה עד להקמת מושב קבע למשרדי העמותה. כתובת העמותה כיום  ההסתדרות 10 הרצליה, 4642026

4.     חברות

א.        מייסדי העמותה הינם חברים בעמותה מיום רישומה בפנקס העמותות.

ב.        החברות בעמותה מוגבלת למטפלים מוסמכים שעברו הכשרה שכוללת לפחות:

     i.     לפחות 240 שעות לימוד בטיפול באומנויות לחימה ממוסד לימודים מוכר.
הלימודים יכללו לימוד נושאי ליבה על לקויות שבהן ניתן לטפל באומנויות לחימה ועל שיטות טיפול בהן.

או

   ii.     הוכחת עיסוק כמטפל באומנויות לחימה 5 שנים לפחות מיום הגשת בקשת מועמדות לחברות בעמותה

ג.        אדם החפץ להיות חבר העמותה ימציא את המסמכים המוכיחים את עמידתו בתנאי סעיף 4.ב  ויגיש לועד בקשה בלשון זו:

אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה."

ד.        ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר בעמותה או אי קבלתו כחבר בעמותה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת הקבלה. עד להקמת ועדת קבלה יהווה הועד המנהל גם ועדת קבלה.

ה.        תנאי לחברות בעמותה הינו תשלום דמי החברות השנתיים

ו.         החברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.

 

5.      סמכויות העמותה

א.        לעשות כל פעולה משפטית אותה מוסמכת עמותה לעשות ע"פ חוק העמותות תש"ם – 1980

ב.        לעשות כל פעולה וליתן כל התחייבות שנחוצה לשם השגת מטרות העמותה ומימושן

ג.        להשקיע את הכספים שיועמדו לרשות העמותה באופן שייראה לה מועיל למימוש מטרותיה.

ד.        נכסי העמותה והכנסותיה ישמשו רק למימוש מטרותיה ואסורה חלוקת רווחים כלשהי בין חבריה.

 

6.     דמי חברות

        א.        דמי החברות יקבעו אחת לשנה על ידי הועד המנהל של העמותה. על החברים לשלם את דמי החברות שנה אחת מראש באחד בינואר בהתאם לסעיף 8 לתקנון.

        ב.        פיגור של יותר מ 6- חודשים  יהווה עילה להוצאת חבר מהעמותה. אין באמור כדי לשלול מחבר עמותה את הזכות להשתתף באסיפות כלליות ו\או את הזכות לבחור ולהבחר למוסדות העמותה בשל אית תשלום דמי חבר.

        ג.        חבר שאינו משלם את דמי החבר לא יהא זכאי להשתתף בפעילות העמותה ולהינות משירותיה.

7.     זכויות וחובות של חבר

א.     חבר העמותה יהיה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה.

ב.     חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה ולהנות משרותיה.

ג.      פקיעת החברות בעמותה אינה פותרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה בתקופת החברות בעמותה.

ד.     חבר העמותה מחוייב לעמוד בקוד האתי של יחסי מטפל מטופל: יראה את טובת המטופל בראש מעייניו ויפעל אך ורק למען הטבת מצב המטופל.

ה.     חבר העמותה אינו יכול לחתור תחת פעילות העמותה, כלומר לפעול בניגוד למטרות העמותה ולפעול להכשלת פעילות הועד המנהל למען השגת מטרות העמותה בהתאם לסעיף 2 לתקנון.

8.     פקיעת חברות

 

          א.        החברות בעמותה פוקעת –

                i.          במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד - בגמר פירוקו;

               ii.          בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש;

              iii.          בהוצאתו מן העמותה.

          ב.        האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

               i.          החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;

              ii.          החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;

             iii.           החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;

             iv.           החבר הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר עמותה.

           ג.         לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

9.     הועד המנהל

א.        מספר חברי הועד לא יפחת מ 3 ולא יעלה על 9

ב.        תקופת כהונה של חברי הועד המנהל מוגבלת לארבע שנים, אולם ניתן בבחירות להאריך את הכהונה לתקופה נוספת בבחירות באסיפה הכללית.

ג.        הועד המנהל  יבחר מבין חברי העמותה  את בעלי התפקידים: יושב ראש וגזבר

ד.        במקרה ומאיזו שהיא סיבה מתפנה מקום בועד המנהל, יתמנה החבר שקיבל את מספר הקולות הבא בתור, עד לאסיפה הכללית הקרובה.

ה.        שלושה חברי ועד מנהל מהווים קוורום לישיבת הועד

ו.         ישיבות הועד המנהל יזומנו על ידי היושב ראש או לאחר פניה של רוב חברי הועד המנהל

10. תפקידי הועד המנהל

א.        הועד ינהל את ענייני העמותה ויבצע את מטרותיה בהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית

ב.        סמכויות הועד הן כל סמכויות העמותה שלא נתייחדו בחוק למוסד אחר של העמותה

ג.        הועד ימנה מבין חבריו ועדת משנה לקבלה והוצאה של חברים מהעמותה

ד.        בכוחו של הועד המנהל יהיה:

                i.          לקבוע כללים לעבודה יעילה בעמותה

               ii.          לטפל ולסכם עניינים אשר מתעוררים בתקופה שבין האסיפות השנתיות

              iii.          למנות ועדות משנה העוסקות בבעיות הנמסרות לטיפולן

              iv.          לפעול כראות עיניו לשמירת האינטרסים של  העמותה ו/או חבריה

               v.          לשמש כועדת קבלה

              vi.          חבר ועד המנהל שיעדר מישיבות הועד פעמיים רצוף או 3 פעמים ללא הודעה מראש, לא יוכל להיות חבר בועד המנהל, בכפוף לאישור האסיפה הכללית

11. אסיפות

א.        אסיפה כללית תקוים לפחות פעם אחת בשנה

ב.        כל מספר חברים הנוכחים יהווה קוורום לאסיפה הכללית

ג.        האסיפה הכללית תנוהל על ידי יושב ראש העמותה. במקרה העדרו- ייבחר יושב ראש על ידי משתתפי האסיפה לניהול אותה אסיפה

ד.        בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול; הפרוטוקול ייחתם ביד יושב ראש האסיפה, ומשנחתם בידו יהיה ראיה לכאורה לתכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.הצעות לסדר היום של האסיפה הכללית יש להגיש לועד המנהל לא יאוחר משבועים לפני תאריך האסיפה

ה.        הזמנות לחברי  העמותה לאסיפה הכללית השנתית תשלחנה לא יאוחר מארבעה שבועות לפני תאריך האסיפה

ו.         במקרה שלאחר הצבעה יהיה מנין קולות שווה, תהיה ליושב ראש זכות הצבעת הכרעה בנוסף ומחוץ  לזכות ההצבעה הרגילה שלו כחבר מן המניין

ז.        זכות לבחור ולהיבחר באסיפה:  לבחור רשאי כל חבר שהינו חבר העמותה. חבר עמותה חדש רשאי לבחור בבחירות למוסדות העמותה המתקיימות באסיפה הכללית לאחר שלושה חודשים מיום קבלתו כחבר בעמותה.

ח.        לכל חבר עמותה קול אחד בהצבעות

ט.       הועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המנין, ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הבקורת, של הגוף המבקר או של עשירית מכלל חברי העמותה.

                                                                 i.     לא כינס הועד את האסיפה הכללית שנדרשה כדין, תוך 21 ימים מיום שהוגשה הדרישה, רשאים הדורשים לכנסה בעצמם, ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך שלושה חודשים מיום שהוגשה הדרישה כאמור; האסיפה תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הועד.

                                                                ii.     כונסה האסיפה כאמור, תכסה העמותה את ההוצאות הסבירות שהוציאו הדורשים ותחייב בהוצאות את חברי הועד האחראים לאי כינוסה; כן רשאית העמותה לנכות את ההוצאות מכספים המגיעים או שיגיעו ממנה לחברי הועד כאמור.

12. תפקידי האסיפה הכללית

אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הבקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בועד ובועדת הבקורת.

 

13. ועדת הביקורת

        א.        אלה תפקידי ועדת הביקורת או הגוף המבקר:

              i.          לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה;

             ii.          לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון;

            iii.          לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד;

            iv.          לעמוד על ליקויים בניהול העמותה, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של העמותה או עם רואה החשבון שלה, ככל שמונו, ולהציע לוועד דרכים לתיקונם; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון בלא נוכחות של נושאי משרה בעמותה, וככל הניתן – בנוכחות המבקר הפנימי או רואה החשבון שלה, לפי העניין; על אף האמור הוועדה תיתן הזדמנות לגורם מבוקר להביא את עמדתו לפניה וכן רשאי נושא משרה להיות נוכח בישיבה כאמור לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו, אם ביקשה זאת הוועדה; לעניין זה, "נושא משרה" – חבר ועד העמותה, המנהל הכללי של העמותה, משנה למנהל הכללי, סגן המנהל הכללי, כל מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי וכל ממלא תפקיד כאמור בעמותה אף אם תוארו שונה;

             v.          לבדוק את עניניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה;

            vi.          לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה;

           vii.         לבחון את מערך הביקורת הפנימית של העמותה ואת תפקודו של המבקר הפנימי, ואם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו, וכן לבחון את תכנית העבודה של המבקר הפנימי לפני הגשתה לאישור הוועד, ולהציע שינויים בה, והכול בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של העמותה ולגודלה;

         viii.       לבחון את היקף עבודתו של רואה החשבון ואת שכרו, ולהביא את המלצותיה לפני מי שקובע את שכרו לפי סעיף 31ה;

          ix.         לקבוע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי העמותה בקשר לליקויים בניהול ענייניה ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור;

          x.          להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בסעיף זה.

        ב.        מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת או בגוף המבקר (בסעיף זה – הוועדה), לא יהיה נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון ובעת קבלת ההחלטות, אלא אם כן קבע יושב ראש הוועדה כי הוא נדרש לשם הצגת נושא מסוים; ואולם –

                  i.    עובד העמותה רשאי להיות נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון, אם ביקשה זאת הוועדה, ובלבד שההחלטה תתקבל בלא נוכחותו;

                ii.      בלי לגרוע מהוראות פסקה (1), היו לעמותה יועץ משפטי או מזכיר, רשאים הם להיות נוכחים בעת הדיון ובעת קבלת ההחלטות, אם ביקשה זאת הוועדה.

         ג.        המבקר הפנימי של העמותה יקבל הודעות על קיום ישיבות הוועדה ויהיה רשאי להשתתף בהן, וכן רשאי הוא לבקש מיושב ראש הוועדה לכנס את הוועדה לדיון בנושא שפירט בדרישתו, ויושב ראש הוועדה יכנסה בתוך זמן סביר ממועד הבקשה, אם ראה טעם לכך.

        ד.        הודעה על קיום ישיבת ועדה שבה עולה נושא הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים של העמותה, תומצא לרואה החשבון של העמותה שיהיה רשאי להשתתף באותה ישיבה.

        ה.       ועדת הביקורת תיבחר באספה הכללית במועד בחירת הועד המנהל. לתקופה של עד 4 שנים. ניתן לבחור בחברי ועדת הביקורת לתקופות כהונה נוספות. הועדה תכלול 2 חברים, מבין חברי העמותה, שאינם חברי ועד מנהל

   

14. השנה התקציבית

          השנה התקציבית נחשבת מהראשון בינואר ועד ה 31- בדצמבר

15.  הכנסות ורכוש  העמותה

א.        ‏הכנסות העמותה באות ממסי חבר, תרומות ופעולות העמותה הנקבעות או מתאשרות על ידי הוועד.

ב.        ‏נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה, וחלוקת רווחים או טובות הנאה בין חבריה אסורה בכל צורה שהיא.

16. שינוי התקנון

     א.        תקנון זה ניתן לשינוי ע"י הצבעה של 2/3 מהקולות של החברים   המצביעים הנוכחים באסיפה הכללית השנתית

      ב.        הצעה לשינוי תידון אך ורק אם תתקבל אצל הועד המנהל לפחות שלושה שבועות לפני מועד האסיפה הכללית

17.       פירוק העמותה

     א.        העמותה רשאית באסיפה כללית להחליט על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק או              מפרקים: ההחלטה טעונה רוב של שני שלישים מן המצביעים באסיפה שעליה       ניתנה לכל חברי העמותה הודעה 21 ימים מראש תוך ציון שיוצע באסיפה   להחליט על פירוק

      ב.        פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה למוסד ציבורי אחר, כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, בעל מטרות דומות, ולא יחולקו בין חבריה.

18. זכויות ייצוג וחתימה

הועד יסמיך שניים או יותר מבין חברי העמותה ו\או עובדיה, שחתימתם יחד בצירוף חותמת העמותה תחייב את העמותה

 

19.  אופן משלוח הודעות והזמנות

     א.        משלוח הודעות המחוייבות ע"י התקנון יעשה בדואר האלקטרוני, זאת על מנת לחסוך זמן, כסף ולמנוע תקלות במשלוחי דואר פיזי. למעט מקום בו ביקש חבר העמותה כי ההודעות תשלחנה אליו בדרך אחרת.

      ב.        הודעה תחשב שהגיעה לנמען לאחר 2 ימי עסקים מהיום שנשלחה

      ג.        הודעות לא מחייבות כגון עדכונים שוטפים, בקשות ורעיונות, ישלחו בדואר אלקטרוני ו\או באפליקציות למשלוח הודעות מיידיות כגון סמס וווטס אפ למעט מקום בו ביקש חבר העמותה כי ההודעות תשלחנה אליו בדרך אחרת.

האגודה הישראלית לטיפול באומנויות לחימה

idolaufer@gmail.com     Tel: 054-7600484  ההסתדרות 10הרצליה, 4642026

© כל הזכויות שמורות לאגודה הישראלית לטיפול באומנויות לחימה